Läsrörelsen når ut till kommunerna

Nätverksprojektet med 24 kommuner

Läsrörelsen i kommunerna!

Vi är ett nätverksprojekt med 24 kommuner och ingår i nätverket En läsande kommun, som finansieras av Utbildningsstyrelsen och styrs av Läsrörelsen. Projektet fortsätter fram till 31.12.2021. Det är projektets läsagent, styrgrupp och samarbetskommuner som står för verksamheten.

Syftet med nätverksprojektet är att kartlägga och främja åtgärder som ökar läskunnighet och främjar läsintresset. Målet är att stärka en kultur där man delar med sig av sina kunskaper, att utveckla samarbetet mellan olika aktörer och att skapa bestående strukturer för det läsfrämjande arbetet. Inom projektet bedrivs ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken, grundskolorna och biblioteken i kommunerna.  

Projektets verksamhetsplan i sex huvudpunkter:

Nätverkande inom kommunen och mellan kommuner

Kartläggning av läsfrämjandearbete i nätverkets kommuner

Samarbete och kunskapsdelande

Produktion och insamling av material till hemsidan, för nätverket

Fortbildning

Deltagande i nationella läsevenemang, ordna egen temavecka 


Läskunnighetsarbetet i fokus i kommunen

Tankar om lokalt läskunnighetsarbete.

Systematiskt, långsiktigt; samarbete mellan olika aktörer

Läsning och läskunnighet som en del av vardagen.

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Den nationella läskunnighetsstrategin är publicerad på Utbildningsstyrelsens webbplats

Nationella läskunnighetsstrategin  

Nationella läskunnighetsstrategin 2030 skildrar åtgärder som behövs göras i Finland för att stärka multilitteraciteten. Eftersom läskunnigheten differentieras redan under den grundläggande utbildningen och antalet svaga läsare ökar, framförallt bland unga, behövs konkreta metoder för att vända riktningen nationellt, regionalt och lokalt. Läskunnighetsstrategins vision, Finland - världens mest multilitterata land 2030, eftersträvar ett samhälle där betydelsen av läskunnighet erkänns inom alla branscher och varje individ får stöd och bekräftelse för sin egen läskunnighet genom hela livet.

Den nationella läskunnighetsstrategins tre riktlinjer är 1) Skapa och stärka strukturer för läskunnighetsarbetet 2) Förstärka kompetensen vad gäller multilitteracitet och 3) Inspirera till läsning och göra läskunnigheten mångsidigare.

I strategin definieras läskunnighet som multilitteracitet. Läsning och produktion av texter förutsätter multilitteracitet, dvs. förmågan att läsa, förstå och tolka samt skriva och producera mångsidiga texter i olika miljöer och med olika redskap. Begreppet multilitteracitet omfattar alla former av läskunnighet, från traditionell läs- och skrivförmåga till exempelvis medieläskunnighet samt visuell läskunnighet och dataläskunnighet. Till begreppet multilitteracitet hör tanken att alla former av läskunnighet är lika värdefulla och nödvändiga.

Styrgruppen har ansvarat för de huvudsakliga riktlinjerna i läskunnighetsstrategin, och projektgruppen har ansvarat för skriv- och arbetsprocessen. Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen har koordinerat projekt- och styrgruppens arbete.